Skip to main content

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, POJMY A ZKRATKY
  1. Poskytovatel služby – společnost Vaše laboratoře s.r.o., se sídlem U Lomu 638, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 60754524, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19564 (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotních službách“).
  2. Kontaktní údaje Poskytovatele – adresa pro doručování: U Lomu 638, 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty: , telefon: 571 666 998.
  3. Poskytovatel poskytuje Služby v souladu se Zákonem o zdravotních službách a na základě příslušného oprávnění k poskytování Služeb. Webová stránka www.vaselaboratorecz.cz  (dále jen „Webová stránka“) obsahuje výčet Poskytovatelem nabízených Služeb a jejich obecný popis a účel.
  4. Objednatel je klient/zákazník poptávající služby Poskytovatele bez ohledu na to zda jsou či nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nezletilého Objednatele zastupuje v právních věcech zákonný zástupce či ustanovený opatrovník. 
  5. Tyto Obchodní podmínky Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a další související právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby.  
  6. Smlouva o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem okamžikem potvrzení Objednávky Objednatele ze strany Poskytovatele. Smlouva může být sjednána prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu Poskytovatele, který je Poskytovatelem provozován na internetové adrese: https://shop.vaselaboratorecz.cz (dále jen „Internetový obchod“), či osobně. 
  7. Objednávka je on-line rezervace termínu za účelem odběru biologického vzorku Objednatele na vybraném pracovišti Poskytovatele, spolu se specifikací typu požadovaného laboratorního vyšetření dle aktuální nabídky Poskytovatele za předem stanovenou cenu, tak jak jsou Objednatelem zvoleny v objednávkovém formuláři Internetového obchodu. Stejně tak se má za Objednávku rovněž faktické poskytnutí biologického vzorku Objednatelem na pracovišti Poskytovatele dle smluvního ujednání stran o volbě typu laboratorního vyšetření za cenu určenou Poskytovatelem.
  8. Biologický vzorek je krev, plazma, stěr, kožní epitel, vlas, ochlupení, či jakákoli jiná součást fyzické schránky člověka (Objednatele) určená k Výkonu služby Poskytovatelem.
  9. Služba představuje soubor činností zajišťovaných Poskytovatelem na základě Objednávky, a to zejména odběr biologického vzorku a jeho laboratorní zpracování formou vybranou Objednatelem v Objednávce z aktuální nabídky Poskytovatele.
  10. Webové stránky Poskytovatele obsahují informace o Službách, laboratorních metodách, a to včetně uvedení cen jednotlivé Služby. Poskytovatel není povinen Smlouvu s Objednatelem uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku se vylučuje. Stejně tak opačně, Poskytovatel nevylučuje možnost uzavřít s Objednatelem písemnou Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě rozporu mezi ujednáním v písemné Smlouvě a těmito Obchodními podmínkami, má písemná Smlouva vždy přednost.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Objednatel se registruje prostřednictvím Webové stránky do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet umožní následně Objednateli provádět v Internetovém obchodě Objednávky.
  2. Uživatelský účet obsahuje osobní údaje Objednatele. Úspěšná registrace je potvrzena Poskytovatelem, potvrzující e-mailovou zprávou. 
  3. Při objednávání Služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
  4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a nese odpovědnost za porušení povinnosti své mlčenlivosti anebo jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě.
  5. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.
  6. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel v předchozím smluvním vztahu porušil jakoukoli smluvní povinnost.
  7. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení Objednávky Poskytovatelem.
  2. Objednávku může Objednatel zadat elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu nebo ústní formou. Internetový obchod umožňuje, aby Objednatel prováděl objednávání Služby prostřednictvím Uživatelského účtu nebo též bez registrace
  3. Objednávkový formulář je Objednatel povinen vyplnit pečlivě a uvést do něj všechny požadované údaje. Objednatel nese plnou odpovědnost za důsledky způsobené uvedením nesprávného či nepravdivého údaje v Objednávce, či jejich uvedením ve svém Uživatelském účtu.
  4. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství, výše ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Spolu s elektronickým odesláním či osobním předáním Objednávky Objednatel mimo jiné prohlašuje, že:
   • je plně způsobilý k právním úkonům či je v právním jednání zastoupen takovou osobou;
   • je zletilý či je v právním jednání zastoupen zletilým zákonným zástupcem či opatrovníkem;
   • si není vědom překážek, které by mu bránily v uzavření Smlouvy;
   • bez výhrad souhlasí s těmito Obchodními podmínkami;
   • souhlasí s uzavřením Smlouvy v rozsahu a za cenu, tak jak jsou uvedeny v Objednávce;
   • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem dle zásad nařízení GDPR.
  6. Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Objednatele, který při plnění předchozích Smluv podstatně porušil smluvní podmínky. 
  7. Za podstatné porušení smluvních podmínek Smlouvy se považuje:
   • prodlení s úhradou ceny Služby 
   • nedostavení se Objednatele ve stanovený čas na sjednané pracoviště Poskytovatele za účelem realizace objednané Služby.
 1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Poskytovatele.
  2. Cenu Výkonu služby uhradí Objednatel buď prostřednictvím platební brány při potvrzení Objednávky nebo hotovostní či bezhotovostní platbou přímo na odběrném místě před poskytnutím Služby.
  3. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Poskytovatel je plátcem DPH a ceny Služeb uvádí na Webové stránce včetně DPH.
  4. Služba je poskytována výlučně za účelem prevence zdraví. S ohledem na tuto skutečnost je vyšetření pro Objednatele samoplátce osvobozeno od sazby DPH ve smyslu § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  5. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen zaplatit cenu Služby společně s uvedením přiděleného variabilního symbolu platby.
  6. Poskytovatel vystaví Objednateli samoplátci daňový doklad po uhrazení ceny Služby a poskytnutí Služby. Daňový doklad přednostně odesílá v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.
 1. MÍSTO A TERMÍN PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  1. Poskytovatel poskytuje Služby na adresách odběrových míst uvedených na Webové stránce.
  2. Konkrétní termín a místo poskytnutí Služby si volí Objednatel.
  3. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy si u Poskytovatele rezervuje čas a místo odběru biologického materiálu a Poskytovatel tento čas rezervuje výlučně pro Objednatele. Z tohoto důvodu je Objednatel povinen dostavit se na sjednané odběrové místo v přesně stanovený čas odběru, který si zvolil v Objednávce.
  4. Objednatel je povinen požadovanou změnu termínu předem sjednat telefonicky na příslušném odběrovém pracovišti Poskytovatele.  
 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel je při poskytování Služby vázán veškerými povinnostmi plynoucími zejména ze Zákona o zdravotních službách.
  2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen mu před poskytnutím Služby předat srozumitelné informace o způsobu jejího poskytnutí, postupu odběru biologického vzorku a případných možných následcích. Objednatel je oprávněn kdykoli klást doplňující dotazy k poskytované Službě. Pokud mu nebudou ze strany zaměstnance Poskytovatele předány dostačující informace, je Objednatel oprávněn poskytnutí Služby odmítnout a od Smlouvy odstoupit.
  3. Objednatel je povinen dodržovat pokyny personálu a instrukce poskytnuté na odběrovém pracovišti. V případě, že Objednatel neposkytne součinnost nezbytnou k poskytnutí Služby, je Poskytovatel oprávněn poskytnutí objednané Služby odložit a účtovat Objednateli náklady, které mu s touto prodlevou prokazatelně vzniknou, popř. od Smlouvy odstoupit.
  4. V souladu s doporučeními SZÚ a MZ ČR není Provozovatel oprávněn poskytovat Služby u Objednatele, který vykazuje akutní respirační příznaky. Objednatel je povinen v takovém případě kontaktovat telefonicky svého obvodního lékaře nebo místní hygienickou stanici a postupovat dle jejich instrukcí.
  5. Objednatel dle § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je povinen oznámit Poskytovateli diagnostikovanou nákazu virem HIV nebo hepatitidou B či C či jiným infekčním onemocněním.
  6. Objednatel je povinen na výzvu Poskytovatele absolvovat opakovaný odběr biologického vzorku (v případě nedostatečného množství, nedostatečné kvality, předání biologického vzorku v nevhodném obalu, nejednoznačného výsledku laboratorního vyšetření, atp.). Opakovaný odběr biologického vzorku nenavyšuje cenu Služby. Odepře-li však Objednatel poskytnout součinnost k novému odběru, není Poskytovatel v prodlení s plněním Smlouvy a je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  7. Pokyny určené pro vyšetření na COVID-19:
   • minimálně 2 hodiny před odběrem se nesmí používat kapky nebo spreje do nosu,
   • v prostorách odběrového pracoviště je nutno používat ochranné roušky,
   • odběr biologického materiálu se provádí stěrem z horních cest dýchacích (metoda PCR) nebo odběrem žilní krve (průkaz protilátek proti koronaviru laboratorní metodou) nebo odběrem kapilární krve, tj. z palce (vyšetření formou Rapid testu),
   • v případě pozitivního výsledku vyšetření je Objednatel povinen neprodleně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici, od nichž získá informace k dalšímu postupu,
   • výsledek vyšetření bude Objednateli zaslán do 48 hodin od odběru biologického materiálu,
   • v případě využití výsledku vyšetření při přechodu státních hranic doporučuje Poskytovatel vytištění elektronické zprávy v barevném provedení z důvodu předcházení případnému zpochybňování pravosti dokumentu,
   • Poskytovatel negarantuje akceptaci certifikátu ze strany správních orgánů s ohledem na nejednoznačnost vládních opatření a odlišnosti požadavků jednotlivých správních orgánů, avšak poskytne maximální součinnost na základě vyžádání ze strany Objednatele a specifikaci problému.
  8. Výsledek vyšetření se vztahuje vždy pouze k testovanému biologickému vzorku. Objednatel bere na vědomí, že výsledek vyšetření vypovídá o jeho zdravotním stavu v okamžiku provedení odběru biologického materiálu, nikoli v době doručení Výsledku vyšetření.
  9. Poskytovatel se zavazuje předat/zaslat výsledek vyšetření Objednateli ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k jejich povaze a dosažitelnosti.
  10. Výsledek vyšetření zasílá Poskytovatel Objednateli formou, kterou Objednatel písemně určí při odběru biologického materiálu, a to:
   • osobním vyzvednutím v místě odběru,
   • prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na uvedenou adresu elektronické pošty Objednatele,
   • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
   • prostřednictvím SMS na telefonní číslo Objednatele.
  11. Odebraný biologický vzorek se stává majetkem Poskytovatele a může být v anonymizované podobě dále využit např. pro účely vnitřní kontroly kvality práce laboratoře, k výzkumným účelům či odborně zlikvidován. 
  12. Poskytovatel je oprávněn užít neomezeně pro své účely nebo pro účely třetích osob know-how, pracovní postupy, metodiku práce, software, statistické výsledky a zkušenosti, a to i pokud k nim dospěl při výkonu Služby na základě smluvního ujednání s Objednatelem.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářích dní od uzavření Smlouvy, nejpozději však do poskytnutí Služby (v souladu s § 1837 Občanského zákoníku). 
  2. Objednatel i Poskytovatel jsou rovněž oprávněni od Smlouvy odstoupit v případech, které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.
  3. K uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy může Objednatel využít elektronický formulář umístěný na Webové stránce Poskytovatele, nebo toto může učinit formou jednostranného právního jednání (dopisem volné formy). 
  4. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně, písemně a včas doručeno na adresu pro doručování: U Lomu 638, 760 01 Zlín nebo na adresu elektronické pošty: . Doručením odstoupení od Smlouvy se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. 
  5. Poskytovatel je povinen v případě platného odstoupení od Smlouvy vrátit Objednateli peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal. Toto ujednání se neuplatní v případě, kdy Poskytovatel nemohl sjednanou Službu poskytnout z důvodu neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany Objednatele (tzn. bez řádné omluvy se nedostavil na objednaný termín odběru biologického materiálu, odmítl opakovaný odběr, zadal nesprávné údaje a nebylo možné doručit výsledek poskytnuté Služby, atp.). 
  6. Pro vrácení plateb je Poskytovatel oprávněn použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou-li tím další náklady.
 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
  1. Poskytovatel nese odpovědnost za správný postup při odběru biologického vzorku. 
  2. V případě, kdy Objednatel uvede chybnou emailovou adresu (pro zaslání elektronickou cestou) nebo chybné telefonní číslo (pro zaslání SMS), popř. se osobně dostaví pro listinu formu bez platného občanského průkazu, bere Objednatel na vědomí, že Poskytovatel nebude schopen výsledek vyšetření požadovaným způsobem doručit a nejedná se tak o porušení smluvní povinnosti ze strany Poskytovatele.
  3. Poskytovatel odpovídá za kvalitu výsledku vyšetření.  Poskytovatel však neodpovídá za to, zda identita osoby, jejíž biologický vzorek byl odebrán, byla řádně ověřena, stejně tak neodpovídá za špatnou identifikaci na základě špatného označení laboratorního vzorku, který byl doručen Objednatelem.
  4. Poskytovatel nese odpovědnost za škodu pouze ve vztahu ke skutečné škodě, nikoli však ve vztahu k ušlému zisku nebo jakýchkoli jiných nepřímých nebo následných škod.
  5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli následky způsobené využitím výsledku vyšetření, stejně tak nenese odpovědnost za škodu způsobenou jejich nesprávnou interpretací ať už ze strany Objednatele, nebo třetích osob.
  6. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Občanského zákoníku.
  7. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel písemnou formou u Poskytovatele na adrese pro doručování: U Lomu 638, 760 01 Zlín nebo na adrese elektronické pošty: . 
  8. V případě nespokojenosti Objednatele s poskytnutou Službou anebo chováním zaměstnance Poskytovatele, je Objednatel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: nebo na adresu pro doručování: U Lomu 638, 760 01 Zlín. Poskytovatel je povinen vyřídit takovou stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dobu nezbytně nutnou. Poskytovatel je dále povinen navrhnout Objednateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Objednatelem.
 1. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízené Služby) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků anebo klientů Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
  2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě příslušného oprávnění. Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou Služby poskytnuty a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. V případě sporu Objednatele o právo plynoucí ze Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Objednatel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Poskytovatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může Objednatel uplatnit i u orgánů kontroly podle předchozího bodu těchto Obchodních podmínek.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES (dále jen „GDPR“) a v souladu zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“) a rovněž s ostatními prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. 
  2. Poskytovatel je správcem osobních údajů Objednatele ve smyslu GDPR a Zákona.
  3. Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem https://shop.vaselaboratorecz.cz/ochrana-osobnich-udaju/.
  4. Poskytovatel pro zajištění správy Webových stránek sjednal smlouvu s fyzickou osobou: Marek Březík, IČ 61402206.
  5. Internetový obchod umožňuje, aby Objednatel prováděl objednávání Služby též bez registrace, a to přímo z webového rozhraní Internetového obchodu. Při takové objednávce uvádí jméno a příjmení, e-mail, tel. kontakt a fakturační údaje. Údaje Objednatele nezůstávají uloženy v databázi Poskytovatele, s výjimkou fakturačních údajů (jméno, příjmení, bydliště), které budou spravovány výlučně za účelem účetní evidence Poskytovatele.
  6. Práva Objednatele týkající se ochrany osobních údajů:
   1. dle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají;
   2. dle čl. 16 GDPR právo požadovat po Poskytovateli jako správci osobních údajů opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;
   3. dle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, není-li to v rozporu s nařizujícím ustanovením zákona, kterým je Poskytovatel povinen se řídit;
   4. dle čl. 18 GDPR právo, aby Poskytovatel omezil zpracování osobních údajů Objednatele jako subjektu údajů v případech zde explicitně vyjmenovaných;
   5. dle čl. 19 GDPR právo požadovat informace o příjemcích osobních údajů;
   6. dle čl. 21 GDPR právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR; Námitku je možné vznést u Poskytovatele. Pokud takovou námitku Objednatel vznese, bude Poskytovatel oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Objednatele, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   7. Objednatel se nemůže domáhat výmazu osobních údajů, které je Poskytovatel jako poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat na základě povinnosti uložené mu právním předpisem; 
   8. Poskytovatel jako správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
   9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: , ID datové schránky: qkbaa2n, www.uoou.cz.
  7. Objednatel bere na vědomí, že v souvislosti s poskytováním Služby dochází k nakládání s biologickým materiálem Objednatele a ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Za tímto účelem Objednatel stvrzuje, že se seznámil s informacemi, tak jak jsou uvedeny v tomto článku Obchodních podmínek o zpracování osobních údajů a s právy Objednatele týkající se ochrany osobních údajů, a s uvedenými postupy bez výhrad souhlasí.
 1. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky nebo osobně.
  2. Jakákoliv písemnost je doručena:
   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   2. v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem po předložení průkazu totožnosti, nebo též odepřením převzetí zásilky, když tuto skutečnost písemně potvrdí dva svědci,
   3. v případě zásilky odesílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje zásilka za doručenou dnem převzetí adresátem, případně desátým dnem po jejím uložení u provozovatele poštovních služeb, odmítl-li adresát zásilku převzít nebo ji v úložní době nevyzvedl,
   4. v případě SMS jejím odesláním na kontaktní telefonické spojení.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem. 
  2. Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Pro účel posouzení práv a povinností mezi smluvními stranami se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění účinném v momentě odeslání Objednávky.
  3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat mezi Poskytovatelem a Objednatelem pouze v písemné Smlouvě. Nesouhlasí-li proto Objednatel s obsahem Obchodních podmínek, je oprávněn vyžádat si na Poskytovateli písemnou podobu Smlouvy, ve které si smluvní strany upraví sporné otázky. Poskytovatel se tím však nezavazuje s odlišnou úpravou práv a povinností souhlasit. 
  4. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele jako spotřebitele a pacienta vyplývající platných právních předpisů.
  5. Práva a povinnosti Objednatele i Poskytovatele nespecifikovaná v těchto Obchodních podmínkách se řídí právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, zákonem č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  6. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit či doplňovat. 
  8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.12.2021.