Skip to main content

Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. v aktuálním znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

  1. Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potenciálně infekční.
  2. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.
  3. Vzorky pacientů se závažným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou (např. Hepatitida B, HIV) mají být viditelně označeny.
  4. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku.
  5. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím se vzorkem, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
  6. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami a lancetami se musí provádět s maximální opatrností.
  7. Bezprostředně po odběru je nutné použité jehly, stříkačky a lancety odložit do určených nádob.
  8. Při poranění zdravotníka použitou jehlou nechte 5 minut ránu krvácet, 10 minut omývat tekoucí teplou vodou nebo dez. prostředkem nebo mýdlem a nahlásit vedoucímu laborantovi pracoviště, který je zodpovědný za zápis do knihy úrazů.

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.