Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Hematologie

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Čas
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

APTT (Aktivovaný parciální tromboplastinový čas)

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) je základním koagulačním testem, který patří mezi skupinové testy.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l FEU

D-dimery

D-dimery jsou finálním produktem štěpení zesíťovaného fibrinu.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Fibrinogen

Fibrinogen je plazmatický koagulační faktor I. Je to glykoprotein tvořený v játrech. Skládá se ze tří párů peptidových řetězců alfa, beta a gama, které jsou vzájemně navázány disulfidickými můstky.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Procentuální zastoupení
 • Jednotka: %

Krevní obraz – diferenciální rozpočet leukocytů

Diferenciální počet leukocytů umožňuje určit zastoupení jednotlivých druhů v procentech i v absolutním množství. Někdy se jím doplňuje vyšetření krevního obrazu. Nejpočetnějším druhem bílých krvinek jsou neutrofily (přes polovinu celkového počtu) a lymfocyty (zhruba třetina). Zbylé druhy jsou méně početné. Toto zastoupení se může měnit při některých chorobách např. zánětech, leukemiích.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Relativní směrodatná odchylka výběrová
 • Jednotka: %

Krevní obraz – distribuce erytrocytů (RDW)

Objemová variabilita erytrocytů (RDW) neboli šíře distribuce erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

 

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Relativní směrodatná odchylka výběrová
 • Jednotka: %

Krevní obraz – distribuce trombocytů (PDW)

Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Početní koncentrace
 • Jednotka: 1012/l

Krevní obraz – erytrocyty (RBC)

Červené krvinky (erytrocyty) jsou krevní buňky. Vznikají v kostní dřeni. Nemají jádro, přesto intenzivně metabolizují. Jejich hlavní funkcí v organizmu je přenos kyslíku z plic do tkání a oxidu uhličitého opačným směrem. Tuto funkci zprostředkovává hemoglobin. Průměr erytrocytu je 7,2 µm a má tzv. bikonkávní tvar. Životnost v organizmu se pohybuje mezi 110-120 dny.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Objemový podíl
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

Krevní obraz – hematokrit (HCT)

Hematokrit patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve, nebo na analyzátorech krvinek.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Krevní obraz – hemoglobin (HGB)

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání. Hemoglobin je tetramerní molekula složená ze čtyř globinových (bílkovinných) řetězců, z nichž každý obsahuje jeden hem (feroprotoporfirin). Fyziologicky se u lidí vyskytují tato stádia hemoglobinu: embryonální (Hb Gower), fetální (HbF), dospělých (HbA1, HbA2, HbA3).

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Početní koncentrace
 • Jednotka: 109/l

Krevní obraz – leukocyty (WBC)

Leukocyty jsou bílé krvinky, které se tvoří v mezenchymu a účastní se obranných a metabolických pochodů v organismu. Jsou to bezbarvé kulovité buňky, které vždy obsahují jádro.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Entitní hmotnost
 • Jednotka: pg

Krevní obraz – Průměrná hmotnost hemoglobinu v 1 erytrocytu (MCH)

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Krevní obraz – Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC)

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Entitní objem
 • Jednotka: fl

Krevní obraz – Střední objem erytrocytů (MCV)

Střední objem erytrocytu (MCV) patří mezi základní parametry červené krvinky. Měří se buď přímo na analyzátorech, nebo jej lze vypočítat z hodnoty hematokritu (HCT) zjištěné centrifugací a vydělené početní koncentrací erytrocytů, krát 1000.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Entitní objem
 • Jednotka: fl

Krevní obraz – Střední objem trombocytů (MPV)

MPV se měří na analyzátorech krvinek, většinou jde o přímo měřenou veličinu.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Početní koncentrace
 • Jednotka: 109/l

Krevní obraz – trombocyty (PLT)

Trombocyty (krevní destičky) jsou nejmenší krevní částice. Jsou to bezjaderná tělíska diskoidního tvaru o průměru 1,5-3,5 µm a tloušťky 1-1,5 µm.

[12  >>