Skip to main content

Příjem žádanek a vzorků

Pracoviště společnosti Vaše laboratoře s.r.o. mají svůj příjem biologického materiálu včetně evidence dat pacientů. Požadavky na vyplnění údajů jsou uvedeny v kapitole Identifikace pacienta na biologickém materiálu. Vzorky dodané prostřednictvím svozové služby mimo rámec pracovní doby laboratoří (viz, kapitola Základní informace o jednotlivých pracovištích (přehled pracovišť viz osvědčení o akreditaci))  jsou uloženy v souladu s požadavky na preanalytickou fázi a následně zpracovány dle SOP. Kvalita zpracovávaného biologického materiálu je jedním ze základních předpokladů pro získání validních a reprodukovatelných výsledků.

O vzorku, který nemá náležitě vyplněnou žádanku, případně jeví známky poškození, je lékař neprodleně informován laboratorním pracovníkem, který tuto skutečnost také zaznamená do laboratorního informačního systému.

Neoznačené vzorky se v laboratoři nesmějí vyskytovat!

Veškeré informace o identifikaci pacienta a jeho výsledcích vyšetření jsou vedeny jako přísně důvěrné. Vstup do laboratoře je řízen a přístup do LIS je umožněn pouze oprávněným osobám. Pracovníci jsou vázáni etickým kodexem a závazkem mlčenlivosti.